Add public ssh key to server

cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh user@hostname 'cat >> .ssh/authorized_keys'